© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

ביצוע בדיקת נאותות משפטית – סוף מעשה במחשבה תחילה

ביצוע בדיקת נאותות משפטית - סוף מעשה במחשבה

לאחרונה נתקלנו במקרים רבים בהם משקיעים ביקשו לבצע השקעה מבלי לבצע בדיקת נאותות משפטית קודם לכן. הסיבות לאי ביצוע בדיקת נאותות יכולות לנבוע מגורמים שונים כגון: השקעה בחברה צעירה, חוסר בתקציב, שיקולי עלות תועלת, היקף ההשקעה, לוחות זמנים, השקעה בתאגיד שיש בינו לבין המשקיעים יחסי עבודה מתמשכים וכדומה.

 

ככלל, מקום בו נתקבלה החלטה שלא לבצע בדיקת נאותות משפטית לפני ביצוע השקעה הסתברה אותה החלטה כשגויה.

 

אין ספק כי בכל השקעה טמונה מידה מסוימת של סיכון, אולם ניתן לצמצם את רמת הסיכון באמצעות בחינה מקיפה של העסק הנרכש.

 

בדיקת נאותות משפטית, מאפשרת למשקיעים ללמוד אודות מצב התאגיד במישורים רבים ומגוונים ובכלל זה, הבעלות במניות התאגיד, היחסים עם המערכת הבנקאית, האישורים הנדרשים מצדדים שלישיים, נכסי התאגיד המשועבדים, רישיונות התאגיד והשפעת העסקה על תקפותם, מצבת העובדים ותנאי העסקתם לרבות חשיפות בנוגע לחובות התאגיד כלפיהם הן מכוח הדין והן מכוח ההסכמים עימם. כמו כן, חשיפות המס של התאגיד, מבנה ההסכמים עם ספקי התאגיד  לרבות רמת הסיכון בעבודה מול מיעוט ספקים מהותיים, מצבת הלקוחות של התאגיד ותקופת ההתקשרות עימם, תביעות עבר אליהן התאגיד חשוף, הפעולות הנדרשות להגנה על זכויות הקניין הרוחני של התאגיד באמצעות רישום פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים וכדומה.

 

לתוצאות בדיקת הנאותות עשויה להיות השפעה רבה על אופי העסקה המדוברת ובין היתר, על מבנה העסקה (עסקת לרכישת מניות או עסקה לרכישת נכסים), מחיר העסקה, המצגים שידרשו מהעסק הנרכש ובעליו, הבטוחות שיינתנו להבטחת ההשקעה, התנאים המתלים לביצוע העסקה, סעיפי השיפוי, אופן ההשקעה ובסופו של דבר על ההחלטה האם לבצע או לא לבצע את העסקה לאור תוצאות הבדיקה.

 

נציין גם כי בשנת 2014 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים גילוי דעת שעוסק בחשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם ביצוע עסקה בין מתחרים. על פי גילוי הדעת, חשיבות בדיקת הנאותות להתנהלות העסקית, מחד גיסא, והחשש לפגיעה בתחרות כתוצאה מבדיקת נאותות בין מתחרים, מאידך גיסא, מחייבים מתחרים, המנהלים ביניהם בדיקת נאותות לכלכל את צעדיהם בקפדנות ובזהירות. מתח זה, שבין האיסור להיות צד להסדר כובל שלא כדין לבין הצורך בתשתית עובדתית מספקת לשם גיבוש עסקה, עומד בבסיס אותו גילוי הדעת.

 

למשרד ברנע ניסיון עשיר בביצוע בדיקות נאותות משפטיות לרבות בהיבטים של הגבלים עסקיים. ביצוע בדיקת נאותות משפטית הוא עניין קריטי המשתלב עם אסטרטגית ההשקעה והיכולת לנהל משא ומתן לכריתת הסכם בצורה הטובה ביותר.

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: