© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

כלים משפטיים חיוניים לתקופה שבין החיים למוות

כלים חיוניים לתקופה שבין החיים למוות

בשנת 2017 נעשה תיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך שיכנס לתוקפו כשמייפה הכוח הופך לבלתי כשיר. אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך הם שני כלים משפטיים, המאפשרים מינוי של אדם לטפל בענייניו של אדם אחר  במצב שאינו מסוגל לדאוג לעצמו ולנהל את חייו באופן עצמאי. במקרים אלה, כאשר האדם הופך בלתי כשיר, אפשר למנות לו אפוטרופוס או להשתמש בייפוי כוח מתמשך, עליו חתם כשהיה כשיר. לייפוי כוח מתמשך ישנם יתרונות רבים על פני מינוי אפוטרופוס. במאמר זה אסקור כמה מהבולטים שבהם.

 

כאמור, שני הכלים המשפטיים המוזכרים לעיל, מאפשרים להסמיך אדם אחר לפעול בשמו של אדם אשר לא מסוגל עוד לדאוג לעצמו. התיקון בחוק מאפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך, אשר נכנס לתוקפו כאשר מייפה הכוח הופך לבלתי כשיר. עד התיקון, ניתן היה לערוך ייפוי כוח כללי, אשר היה תקף רק כל עוד מייפה הכוח כשיר. ברגע שהפך מייפה הכוח ללא כשיר, ייפוי הכוח היה פוקע. במצב זה, האופציה היחידה הייתה לפנות לביהמ”ש בבקשה לקבלת מינוי כאפוטרופוס.

 

אחד היתרונות הבולטים של ייפוי כוח מתמשך על פני אפוטרופסות הוא היעילות. הליך מינוי אפוטרופוס הוא הליך ארוך ומסורבל: לשם מינוי אפוטרופוס, יש צורך בהגשת בקשה לביהמ”ש ולצרף לבקשה חוות דעת של פסיכיאטר או מומחה מקצועי רלוונטי אחר, שתעיד על היעדר כשירות קוגניטיבית של האדם (שייקרא “החסוי”)  וחוסר יכולת לנהל את ענייניו בעצמו. במסגרת הדיון בבקשה, בית המשפט יבחן את ההתאמה, הכשירות והמסוגלות של האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס ואת עמדת יתר בני המשפחה של החסוי, גם באמצעות מינוי פקיד סעד ממחלקת הרווחה במקום מגוריו של החסוי. הליכים אלה דורשים השקעת משאבים (זמן, שכ”ט לעו”ד ועוד).

 

לעומת זאת, כאשר קיים ייפוי כוח מתמשך – הפעלתו הרבה יותר מהירה וקלה: הממנה יכול להגדיר מראש בייפוי הכוח באילו תנאים ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, כגון הצגת חוו”ד בהתאם לחוק הכשרות (ברירת המחדל) או באופן אחר שיקבע. כאשר התנאים מתמלאים ומוצגת אסמכתא בדבר קיום התנאים הנ”ל- התהליך מושלם בקלות.

 

כך, למשל: ניתן לקבוע כי מספיקה המלצה של רופא המשפחה. כאשר תנאי זה מתמלא – הממונה מתייצב במשרדי האפוטרופוס הכללי עם ייפוי הכוח וההמלצה הנ”ל של רופא המשפחה, והאפוטרופוס הכללי נותן אישור מידי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. יש בכך חיסכון אדיר בזמן ובמשאבים: ייפוי הכוח נכנס לתוקף, ללא צורך בבחינת המינוי שנקבע, ללא צורך בבחינת כשירות האדם שמונה ומסוגלותו וללא בחינת עמדת קרובי המשפחה. כל זאת, מאחר שמייפה הכוח מינה מראש  את מיופה הכוח, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

 

אלמנט נוסף, ההופך את ייפוי הכוח ליעיל יותר – היעדר צורך בפיקוח: אפוטרופוס נתון לפיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי ונדרש להגיש דו”חות שונים בהתאם לקבוע בדין. בייפוי כוח מתמשך, ניתן לפטור את מיופה הכוח מחובה זו, ולקבוע שלא יהיה פיקוח של האפוטרופוס הכללי (פיקוח מכביד  לעיתים יתר על המידה ומסרבל), אולם בשני המקרים, הן כשממונה אפוטרופוס והן כשממונה מיופה כוח, שניהם חייבים לנהל פנקסים ורישומים מדויקים  של כלל ההכנסות וההוצאות שהוצאו עבור האדם שמונו לדאוג לענייניו.

 

חשוב לציין, כי הפיקוח של האפוטרופוס הכללי דרוש לצורך שמירה על האינטרסים של האדם שמונה לו אפוטרופוס, אך כאשר ממנים אדם בייפוי כוח מתמשך – אינטרסים אלה נשמרים בד”כ באופן מובנה משום שעל פי רוב מיופה הכוח נבחר על ידי המייפה, בהתבסס על מערכת יחסים של קרבה ואמון.

 

כמו כן, כדי לנטרל את הסיכונים האפשריים ולהבטיח את האינטרסים של מיופה הכוח – ניתן ואף מומלץ להגדיר במסגרת ייפוי הכוח תפקיד של “אדם מיודע” ולבחור אדם נוסף, שיעודכן ויקבל דיווח על פעולות מיופה הכוח בזמן אמת או בסמוך לכך. האדם המיודע מהווה גורם מפקח וכך יש מנגנון פיקוח קרוב.

 

היעילות באה לידי ביטוי גם בכך שבייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע מראש מינוי של מספר מיופי כוח או מינוי מיופה כוח מחליף למקרה שיפקע מינויו של מיופה הכוח המקורי, וניתן לקבוע את יחסי הגומלין בין מיופי הכוח, בעוד שבהליך מינוי אפוטרופוס, ככל שיהיה צורך בהחלפת אפוטרופוס לא תהיה ברירה אלא לפנות שוב לביהמ”ש ולבקש למנות אפוטרופוס מחליף, וכל ההליך של בחינת התאמת האפוטרופוס יתחיל מחדש.

 

מבחינת האוטונומיה ושליטת האדם על גורלו, מינוי אפוטרופוס נחשב למהלך קיצוני יותר מייפוי כוח מתמשך, משום שלאפוטרופוס מוענקת שליטה כמעט מוחלטת על גופו ורכושו של אדם, ולעיתים, בהעדר אדם קרוב שמבקש ומסכים להתמנות כאפוטרופוס, ביהמ”ש עשוי למנות עמותה או אדם זר כאפוטרופוס. לעומת זאת, בייפוי כוח מתמשך המצב שונה – לממנה יש יכולת לשלוט באופן בו יתפתחו הדברים ולהבטיח את האינטרסים שלו. בעת ניסוח ייפוי הכוח המתמשך, רשאי הממנה לעצב מראש את עתידו. כאשר המייפה משקיע מחשבה ועורך ייפוי כוח בהתאמה אישית, הוא יכול לכלול בו מגוון מנגנונים העונים על הצרכים הייחודיים שלו, בהתאם להשקפותיו וצרכיו, באופן שמבטיח את שמירת האינטרסים החשובים בעיניו. המסמך יכול לכלול התייחסות להיקף רכושו של הממנה, לאירועים עתידיים, נתינת מתנות, הלוואות, מעבר מקום מגורים, מעבר למסגרת טיפולית, טיפולים רפואיים וכיוצ”ב, ומיופה הכוח מצדו, מחויב למלא אחר הוראותיו של מייפה הכוח ככל שקיומן אפשרי בנסיבות העניין. חשוב להבהיר כי יפוי כוח מתמשך פוקע במועד פטירת מייפה הכוח.

 

נכון, אמנם גם אפוטרופוס מחויב לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה, אך אפוטרופוס מתמנה רק בשלב בו האדם שזקוק למינוי אפוטרופוס כבר אינו יכול לקבל החלטות בעצמו ואינו יכול לבטא את רצונו ועמדתו בעניין בו יש צורך לקבל החלטה. חסרונות אלו בולטים במיוחד כשממונה אדם זר. בנוסף, מיופה הכוח יקבל שכר רק אם מייפה הכוח קבע זאת מראש, תוך ציון גובה השכר. לעומת זאת, אפוטרופוס רשאי לבקש שכר בהתאם לתעריף הקבוע בדין.

 

כלי משפטי נוסף שהתיקון לחוק מאפשר הינו הותרת מסמך “הנחיות מקדימות”. אף בהיעדר יכולת למנות אפוטרופוס במסגרת יפוי כוח מתמשך, רשאי עורך מסמך ההנחיות לבקש שבית המשפט ימנה עבורו אפוטרופוס בהתאם לעקרונות המפורטים במסמך הנ”ל. היתרון הבולט הינו שאותו מייפה כוח רשאי לכלול במסמך הנ”ל הוראות, בקשות ומשאלות עבור מיופה הכוח שייבחר על ידי בית המשפט אף מבלי שיש באפשרותו לבחור אפוטרופוס מסוים. מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס יכול שיתייחס לרווחתו  האישית של האדם – לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים וכן לענייני רכוש – טיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.  בעת הצורך למינוי אפוטרופוס, בתי המשפט יקפידו על מינוי אפוטרופוס הולם ומתאים לדרישות והנחיות עורך מסמך ההנחיות.

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: