© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין

Together is global

Together is global

רגולציה / משפט סביבתי

בשנים האחרונות, גדלה ההשפעה של המשפט הסביבתי על תאגידים ועסקים בישראל. תחום זה, המאופיין בדינמיות רבה, רגולציה ענפה לצד אכיפה מנהלית ופלילית הולכת וגוברת – מחייב ייעוץ משפטי רלוונטי והדוק, על מנת לוודא כי התנהלותם העסקית של אותם תאגידים ועסקים עולה בקנה אחד עם האסדרה המשפטית. 

 

למשרדנו ידע נרחב ומעמיק בתחום זה, וצוות המחלקה מייעץ לחברות מובילות במשק ותאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל בנוגע להיבטים סביבתיים בענפי הפלסטיק, טקסטיל, התפלה, שפכים, תחבורה, נדל”ן ואנרגיה (גז, חשמל ואנרגיות ‘ירוקות’).

 

השירותים המשפטיים שמעמיד המשרד ללקוחותיו בתחום זה כולל מעטפת שלמה של ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בכל ההיבטים המסחריים, האזרחיים, המנהליים והפליליים הקשורים בנושאים סביבתיים, לרבות ייצוג לקוחות בפני המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, תאגידי מים וביוב וגופים נוספים. 

 

בכלל זה, אנחנו מייעצים באופן שוטף ללקוחותינו בנושאי הנוגעים לזיהומי מים, זיהום קרקע, שפכים, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, מחזור, הליכי רישוי עסקים והיתרים תפעוליים וסביבתיים אחרים ועוד, ובכלל בכל הנוגע למילוי דרישות הרגולציה הסביבתיות השונות. 

 

מלבד זאת, משרדנו מלווה עסקאות מיזוג ורכישה, גיוסי הון ומימון, תוך מתן ייעוץ בנושאי רגולציה סביבתית וניהול סיכונים, הכולל ביצוע בדיקות נאותות, משא ומתן וניסוח הוראות חוזיות בנוגע לחלוקת סיכונים בין הצדדים בקשר עם העסקה ולאחריה.

 

חזרה לתחום רגולציה

חדשות ועדכונים - רגולציה / משפט סביבתי:


25 ביוני, 2017

עדכונים והקלות לכללי שפכי תעשיה

לאחרונה נכנסו לתוקף כללים חדשים המהווים תיקון ועדכון לכללים העיקריים העוסקים בשפכי תעשייה שמקורם במפעלים והמוזרמים למערכת הביוב.

13 באוקטובר, 2016

האקתון לחדשנות עירונית ירוקה

עו"ד אסף שלו ישמש כמנטור וילווה את הקבוצות המשתתפות בהאקתון של עיריית הרצליה בנושא מוביליות ותחבורה עירונית המתקיים ב-27 באוקטובר בשיתוף האיחוד האירופי.

8 בנובמבר, 2015

רפורמת 'רישוי ירוק' - רגולציה סביבתית משולבת במפעלי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב.

התזכיר מבוסס על עקרונות הדירקטיבה של מועצת האיחוד האירופי בדבר פליטות מתעשייהוהינו חלק ממאמצי ממשלת ישראל לטיוב הרגולציה הסביבתית ולקידום צמיחה ירוקה.

 

מטרתו של החוק המוצע היא לטייב את מערכי הרישוי הקיימים, הן בפן הרגולטורי והן בפן הסביבתי. זאת באמצעות רפורמה כוללת המבוססת על התאמה לסטנדרטים המקובלים באיחוד האירופי, תוך איחוד מספר הליכי רישוי סביבתי קיימים להליך אחד, שיבוצע על-פי לוקחות זמנים ברורים ולפי קריטריונים מקובלים. כך, תחול רגולציה סביבתית חדשה על מפעלים ופעילויות בסקטורים שהם בעלי השפעה ניכרת על הסביבה בישראל, באמצעות הליכי רישוי סביבתי משולב לביצוע פעולות ועיסוקים המתבצעים כיום על-פי היתרים ואישורים שונים. סקטורים אלה כוללים את תעשיית האנרגיה, תעשייה כימית, ייצור ועיבוד מתכות, תעשייה מינראלית, ניהול וטיפול בפסולת, ייצור מזון וגידול בעלי חיים. במרבית הסקטורים נקבע כושר הייצור, שמעליו המפעל נחשב לבעל השפעה משמעותית על הסביבה.

 

תזכיר החוק מבדיל בין שתי רמות של מפעלים הטעונים רישוי סביבתי משולב כמפורט בחוק: (1) מפעל רמה א' ו-(2) מפעל רמה ב'. החלוקה בין הקבוצות נעשתה בהתבסס על חלוקה דומה שנעשית באירופה בהתאמה נדרשת למדינת ישראל, כאשר החוק מתייחס באופן מחמיר יותר למפעלי רמה א'.

הרישיון הסביבתי המשולב לפי החוק המוצע יאפשר הטמעה של אישורים פרטניים, הניתנים כיום מכוח תקנות שונות, במסגרת הכוללת של הרישוי. הדבר ייעשה באמצעות כינוס חלק ניכר מדרישות הרגולציה שניתנות על-ידי המשרד להגנת הסביבה ולספק למפעלים ועסקים היתר אחד משולב, המתואם גם עם משרדי ממשלה אחרים.

 

ההיתר המשולב שיינתן לפי חוק זה יהיה לתקופה של 7 שנים ויבוא במקום תנאים סביבתיים ברישיון עסק (אוויר, שפכים, ריח, חומרים מסוכנים, רעש וכו'); היתר פליטה על פי חוק אוויר נקי; היתר רעלים על-פי חוק החומרים המסוכנים; אישורי מנהל לפסולת מסוכנת; וכן הקלות להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב. עם זאת, היתר הזרמה לים על-פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים לא יהיה חלק מההיתר המשולב, אך כן מוצע לכלול תיקון עקיף לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים לצורך תיאום תהליכי בין מתן היתר הזרמה לים לבין הסדר הרישוי המשולב.

 

במסגרת החוק המוצע יוחלפו הסדרי רישוי בחקיקה הסביבתית הקיימת בהסדרים חלופיים ומעודכנים. הדברים אמורים בעיקר בהיתרי פליטה לפי חוק אויר נקי, התשס"ח-2008, אישור ותנאים ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 והיתרי רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

 

להלן קישור לתזכיר החוק:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/IntManagement/Documents/Memo-integrated-environmental-regulation-law.pdf

 

רגולציה / משפט סביבתי

בשנים האחרונות, גדלה ההשפעה של המשפט הסביבתי על תאגידים ועסקים בישראל. תחום זה, המאופיין בדינמיות רבה, רגולציה ענפה לצד אכיפה מנהלית ופלילית הולכת וגוברת – מחייב ייעוץ משפטי רלוונטי והדוק, על מנת לוודא כי התנהלותם העסקית של אותם תאגידים ועסקים עולה בקנה אחד עם האסדרה המשפטית. 

 

למשרדנו ידע נרחב ומעמיק בתחום זה, וצוות המחלקה מייעץ לחברות מובילות במשק ותאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל בנוגע להיבטים סביבתיים בענפי הפלסטיק, טקסטיל, התפלה, שפכים, תחבורה, נדל”ן ואנרגיה (גז, חשמל ואנרגיות ‘ירוקות’).

 

השירותים המשפטיים שמעמיד המשרד ללקוחותיו בתחום זה כולל מעטפת שלמה של ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בכל ההיבטים המסחריים, האזרחיים, המנהליים והפליליים הקשורים בנושאים סביבתיים, לרבות ייצוג לקוחות בפני המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, תאגידי מים וביוב וגופים נוספים. 

 

בכלל זה, אנחנו מייעצים באופן שוטף ללקוחותינו בנושאי הנוגעים לזיהומי מים, זיהום קרקע, שפכים, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, מחזור, הליכי רישוי עסקים והיתרים תפעוליים וסביבתיים אחרים ועוד, ובכלל בכל הנוגע למילוי דרישות הרגולציה הסביבתיות השונות. 

 

מלבד זאת, משרדנו מלווה עסקאות מיזוג ורכישה, גיוסי הון ומימון, תוך מתן ייעוץ בנושאי רגולציה סביבתית וניהול סיכונים, הכולל ביצוע בדיקות נאותות, משא ומתן וניסוח הוראות חוזיות בנוגע לחלוקת סיכונים בין הצדדים בקשר עם העסקה ולאחריה.

 

חזרה לתחום רגולציה

שותף מוביל

ת. בנקאות ומימון, הגבלים עסקיים, רגולציה, תקשורת ומדיה

חדשות ועדכונים - רגולציה:


יוני 25, 2017

עדכונים והקלות לכללי שפכי תעשיה

לאחרונה נכנסו לתוקף כללים חדשים המהווים תיקון ועדכון לכללים העיקריים העוסקים בשפכי תעשייה שמקורם במפעלים והמוזרמים למערכת הביוב.

אוקטובר 13, 2016

האקתון לחדשנות עירונית ירוקה

עו"ד אסף שלו ישמש כמנטור וילווה את הקבוצות המשתתפות בהאקתון של עיריית הרצליה בנושא מוביליות ותחבורה עירונית המתקיים ב-27 באוקטובר בשיתוף האיחוד האירופי.

נובמבר 8, 2015

רפורמת 'רישוי ירוק' - רגולציה סביבתית משולבת במפעלי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב.

התזכיר מבוסס על עקרונות הדירקטיבה של מועצת האיחוד האירופי בדבר פליטות מתעשייהוהינו חלק ממאמצי ממשלת ישראל לטיוב הרגולציה הסביבתית ולקידום צמיחה ירוקה.

 

מטרתו של החוק המוצע היא לטייב את מערכי הרישוי הקיימים, הן בפן הרגולטורי והן בפן הסביבתי. זאת באמצעות רפורמה כוללת המבוססת על התאמה לסטנדרטים המקובלים באיחוד האירופי, תוך איחוד מספר הליכי רישוי סביבתי קיימים להליך אחד, שיבוצע על-פי לוקחות זמנים ברורים ולפי קריטריונים מקובלים. כך, תחול רגולציה סביבתית חדשה על מפעלים ופעילויות בסקטורים שהם בעלי השפעה ניכרת על הסביבה בישראל, באמצעות הליכי רישוי סביבתי משולב לביצוע פעולות ועיסוקים המתבצעים כיום על-פי היתרים ואישורים שונים. סקטורים אלה כוללים את תעשיית האנרגיה, תעשייה כימית, ייצור ועיבוד מתכות, תעשייה מינראלית, ניהול וטיפול בפסולת, ייצור מזון וגידול בעלי חיים. במרבית הסקטורים נקבע כושר הייצור, שמעליו המפעל נחשב לבעל השפעה משמעותית על הסביבה.

 

תזכיר החוק מבדיל בין שתי רמות של מפעלים הטעונים רישוי סביבתי משולב כמפורט בחוק: (1) מפעל רמה א' ו-(2) מפעל רמה ב'. החלוקה בין הקבוצות נעשתה בהתבסס על חלוקה דומה שנעשית באירופה בהתאמה נדרשת למדינת ישראל, כאשר החוק מתייחס באופן מחמיר יותר למפעלי רמה א'.

הרישיון הסביבתי המשולב לפי החוק המוצע יאפשר הטמעה של אישורים פרטניים, הניתנים כיום מכוח תקנות שונות, במסגרת הכוללת של הרישוי. הדבר ייעשה באמצעות כינוס חלק ניכר מדרישות הרגולציה שניתנות על-ידי המשרד להגנת הסביבה ולספק למפעלים ועסקים היתר אחד משולב, המתואם גם עם משרדי ממשלה אחרים.

 

ההיתר המשולב שיינתן לפי חוק זה יהיה לתקופה של 7 שנים ויבוא במקום תנאים סביבתיים ברישיון עסק (אוויר, שפכים, ריח, חומרים מסוכנים, רעש וכו'); היתר פליטה על פי חוק אוויר נקי; היתר רעלים על-פי חוק החומרים המסוכנים; אישורי מנהל לפסולת מסוכנת; וכן הקלות להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב. עם זאת, היתר הזרמה לים על-פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים לא יהיה חלק מההיתר המשולב, אך כן מוצע לכלול תיקון עקיף לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים לצורך תיאום תהליכי בין מתן היתר הזרמה לים לבין הסדר הרישוי המשולב.

 

במסגרת החוק המוצע יוחלפו הסדרי רישוי בחקיקה הסביבתית הקיימת בהסדרים חלופיים ומעודכנים. הדברים אמורים בעיקר בהיתרי פליטה לפי חוק אויר נקי, התשס"ח-2008, אישור ותנאים ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 והיתרי רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

 

להלן קישור לתזכיר החוק:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/IntManagement/Documents/Memo-integrated-environmental-regulation-law.pdf

 

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: