© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

עדכוני לקוחות 

לאחרונה סיימה ועדת הכספים את הדיונים בדבר הוספת חקיקת מס בנוגע ל'חברות ארנק' (חברות בבעלות יחידים, הנותנים באמצעותן שירותים) במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018.  
קטגוריות: מיסוי
שלושה עדכונים בנושא זכויות עובדים נכנסו לתוקפם בחודש יולי האחרון, וכעת העדכון הנוסף לגבי אותן שלוש זכויות צפוי להיכנס לתוקף ביום 1.1.2017.
קטגוריות: דיני עבודה
בחודש נובמבר פרסם משרד התשתיות האנרגיה והמים הליך תחרותי (call for bids) ראשון מסוגו לקבלת הצעות עבור 24 רישיונות ל- 24 שטחים (בלוקים) במימי  הים התיכון של ישראל. במרחק של 7 קילומטר לפחות מהחוף.
קטגוריות: גז | תשתיות ומימון פרויקטים
בחודש אוקטובר פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה לשימוע להסדרת הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית.
קטגוריות: אנרגיה | תשתיות ומימון פרויקטים
בשוק מתן האשראי קיימת פרקטיקה מקובלת, לפיה מתן מימון מותנה ביצירת שעבוד צף על כלל נכסי התאגיד לטובת הגורם הממן. לרוב, איגרת החוב היוצרת את השעבוד כוללת גם תניה מגבילה, האוסרת על אותו תאגיד ליצור שעבודים נוספים ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהגורם המממן. 
קטגוריות: הגבלים עסקיים
לפני מספר ימים, אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תיקון לסעיף 35 לתקנות הנגישות לשירות (אתרי אינטרנט), הנקראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
קטגוריות: אינטרנט
באופן תקדימי הכירה לאחרונה ועדת הכספים בארגון הפועל בחו"ל – כ'מוסד ציבורי' לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. הכרה המעניקה הטבת מס, בדרך של זיכוי מס לתורמים בגין תרומות המוענקות על-ידם לאותו ארגון.
קטגוריות: מגזר חברתי | מיסוי
תיקון ראשון לחוק הספאם
הכנסת קיבלה תיקון לחוק התקשורת החל גם על "דבר פרסומת" שהינו מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה. 
קטגוריות: ציות
לאחר שנים של פסיקות סותרות בבתי המשפט המחוזיים, הכריע לאחרונה בית המשפט העליון בשאלת דינם של תקבולי עובד בגין התחייבות לתניית אי תחרות בעת פרישה ממקום העבודה.
קטגוריות: מיסוי
במהלך חודש יולי הושלם הליך החקיקה של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) . החוק הינו סנונית ראשונה במלאכת האסדרה של הפיקוח על נותני השירותים פיננסים אשר לא היו מפוקחים עד כה, זולת אסדרה ופיקוח חלקיים בהיבטים של הלבנת הון, וכן תחת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, חרף חשיבותם לכלכלה ואיחוד הטיפול בכלל הנושאים הנוגעים לפיקוח על שירותים אלה תחת קורת גג אחת. 
במהלך חודש יולי השנה אושר תיקון לפקודת מס הכנסה אשר קובע כי מוסדות פיננסיים יחויבו לזהות את תושבות בעלי החשבון לצורכי מס כמו גם אזרחותם ולהעביר דיווחים אלה לרשות המסים על מנת שזו תעביר מידע זה לידי רשות מס זרה.
קטגוריות: מיסוי
לאחר תקופה של כשנה, במהלכה שרר חוסר בהירות בסוגיית שיעורי ההפרשות לביטוחים הפנסיוניים - זאת בעקבות תיקון מספר 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מחודש אוגוסט 2015, לאחרונה הוסדר הנושא ובא על פתרונו.
קטגוריות: דיני עבודה
מוקדם יותר החודש פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר בענין מנגנוני: Reverse Vesting ו- Holdback. עמדתה של רשות המסים עשויה להוות חרב פיפיות עבור יזמים.
קטגוריות: מיסוי | סטארטאפים
לאחרונה פורסמו שינויים עיקריים המוצעים בהצעת החוק לחוק המכר. השינויים העיקריים המוצעים בהצעת החוק כוללים:
משרד הבינוי והשיכון האריך את מועד הגשת המועמדות לקול הקורא לחברות הבנייה הזרות המעוניינות לבנות בישראל עד ליום 1.8.16 ובתוך כך גם פרסם המשרד שורה של הקלות משמעותיות במטרה לעודד חברות בנייה זרות נוספות לגשת ולהתמודד במכרז.
קטגוריות: נדל"ן
רשות המסים פרסמה הבוקר כי הוראת השעה של נוהל גילוי מרצון אשר היתה אמור לפוג היום, תוארך עד ליום 31.12.16. הוראת השעה דנה בשני מקרים עיקריים: גילוי מרצון אנונימי וכן גילוי מרצון במסלול מהיר בנוגע לגילוי הון של עד 2 מיליון ₪ ומס של עד 0.5 מיליון ש"ח.
קטגוריות: מיסוי
לאחרונה פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי השופכת אור על הערפול הקיים בסיווג תמורה ממכירת מניות שעה שהתמורה מותנית בהמשך לעבודת המוכרים בחברה.
קטגוריות: מיסוי
פטורי סוג, אותם מתעתדת הממונה על הגבלים עסקיים לחדש את תוקפם ולתקן, הם כלי מרכזי המשמש את הממונה  על מנת לפטור קבוצות של הסדרים מסחריים נפוצים מן החובה לקבל את אישורו של בית הדין להגבלים עסקיים. מדובר בהסדרים אשר לא מעוררים חשש לפגיעה ממשית בתחרות וזאת על אף שהם נכנסים להגדרה של "הסדר כובל" הקבועה בחוק ההגבלים.
קטגוריות: הגבלים עסקיים
הקלות חדשות לחברות ציבוריות
בחודשים האחרונים רשות ניירות ערך קידמה סדרת הקלות נוספת בכללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות ובמסגרתן
קטגוריות: שוק הון
רשות ניירות ערך בוחנת בקשות שהוגשו לקבלת רשיון עבור מסחר פיננסי מקוון בחשבון נוסטרו כאשר כחלק מתהליך רישוי זה, הרשות מפרסמת מעת לעת הודעות לעיתונות המבהירות סוגיות שונות הקשורות להיקף החקיקה בנושא.
קטגוריות: אינטרנט
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: