© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

רשם העמותות מציג מדיניות חדשה – אישור ניהול תקין לשנתיים

רשם העמותות שינה את מדיניותו בנוגע למתן אישור ניהול תקין לעמותות ולחברות לתועלת הציבור (חל”צ) ומעתה כל עמותה וחל”צ העומדות בקריטריונים מסוימים, תהיינה זכאיות לקבל אישור ניהול תקין לשנתיים, במקום לשנה אחת, כפי שהיה נהוג עד כה.

 

השינוי הינו חלק ממהלך כולל שמטרתו מחד להקל עם עמותות וחל”צ הפועלות באופן תקין לאורך תקופה ארוכה, ומאידך להגביר את מאמצי האכיפה מול עמותות וחל”צ הפועלות באופן לא תקין – מהלך אשר טרם הוחל ויעודכן על-ידי רשם העמותות בהמשך.

 

בהתאם למדיניות החדשה, עמותות וחל”צ תקבלנה אישור ניהול תקין התקף לשנתיים, אם הן תעמודנה בתנאים הבאים (באופן מצטבר):

  • העמותה/החל”צ החזיקה באישור ניהול תקין במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, ללא הערות (לדוגמה: מינוי חשב מלווה, גרעון וכיו”ב).
  • האישור הנ”ל נחתם בשנה שקדמה לשנה אליה מתייחס האישור (לדוגמה: אישור ניהול תקין לשנת 2019 שנחתם במהלך שנת 2018).
  • רשם העמותות לא נקט כנגד העמותה/החל”צ הליכי תיקון ליקויים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
  • בבדיקת הבקשה, לא עלו אינדיקציות אחרות השוללות זכאות לקבלת האישור.

אישור לשנתיים יתקבל באופן אוטומטי וייעשה על דרך הגשת בקשה רגילה לקבלת אישור ניהול תקין.

 

עצם קבלת האישור לשנתיים אינה פוטרת את העמותות והחל”צ מלהגיש את דיווחיהן באופן שוטף במועדים הקבועים בדין והמשך הגשת דיווחים מהווה תנאי להמשך תוקפו של האישור לשנה השנייה.

 

נכון להיום, נראה כי מרבית העמותות והחל”צ אינן עומדות בקריטריונים שנקבעו לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים. כך שבפועל, מעטים מבין ארגוני המגזר השלישי זכאים כיום ליהנות מהמדיניות החדשה. על כן, נראה שבמישור המעשי, הדבר אינו מהווה בשורה משמעותית בשלב זה.

 

יחד עם זאת, לא מן הנמנע שבעתיד אישור ניהול תקין לשנתיים יהווה מעין “תו איכות” נוסף לעמותות וחל”צ המעוניינות לשווק עצמן לתורמים פוטנציאליים – בדומה לאישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – שכבר היום, מעבר לעובדה שהוא מקנה הטבות מיסוייות, הוא מהווה אינדיקציה חיובית לאופן התנהלותן של עמותות וחל”צ המחזיקות בו.

תגים: חל"צ | עמותה