© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכיים

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה לאחרונה נוסח סופי של ‘גילוי הדעת’ בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכיים (הסדרי “RPM – Resale Price Maintenance”ׂׂ). בגילוי דעת זה הרשות מציגה את עמדתה בנוגע לנסיבות בהן ספק יוכל להכתיב למפיץ או קמעונאי את המחיר שבו יימכר המוצר לחוליה הבאה בשרשרת, מבלי שהדבר ייחשב הסדר כובל אסור.

 

גילוי הדעת באה בעקבות ההלכה שנקבעה לפני כמעט שנתיים על ידי בית המשפט העליון בישראל בפס”ד בעניין שופרסל (ע”פ 5823/14).

 

עד למתן פסק הדין, הסדרי RPM בישראל נלכדו בגדר החזקה החלוטה לקיומו של הסדר כובל. משמעות הדבר הייתה שרבים מבין ההסדרים האנכיים המקובלים בשוק (כלומר הסדרים בין מי שאינם מתחרים – למשל ספק-מפיץ), ובכללם הסדרי RPM, סווגו כהסדר כובל אסור – גם אם לא נשקף מהם חשש לפגיעה של ממש בתחרות. הדרך היחידה “להכשיר” את אותם הסדרים הייתה באמצעות אחד מהמנגנונים שנקבעו בחוק ההגבלים העסקיים הישראלי.

 

על פי הלכת שופרסל, הסדרים אנכיים ייבחנו לפי מידת החשש לפגיעתם בתחרות וזאת אף אם יש בהם הוראות הנוגעות להסדרים אשר לגביהם קיימת בחוק חזקה חלוטה שהם אסורים. משמעות הדבר היא שהסדרים אנכיים אשר אין בהם פוטנציאל למניעה או להפחתה של התחרות, לא עוד יסווגו “אוטומטית”  כהסדרים כובלים.

 

מטרתו של גילוי הדעת היא להבהיר את אופן בחינתם של הסדרי RPM על ידי רשות הגבלים עסקיים וכן להבהיר כי הסדרי RPM ייבחנו על ידי הרשות בעין קפדנית יותר מהסדרים אנכיים אחרים.

 

גילוי הדעת פורט שורה של כללי אצבע בנוגע לאופן בו ייבחן פוטנציאל הפגיעה בתחרות במסגרת הסדרי RPM. על-פי גילוי הדעת, הסדר RPM לא יחשב כהסדר כובל אם מאפייני השוק הספציפי בו עוסקים הצדדים מצביעים על מידה מספקת של תחרות ובנוסף ההסדר נעשה לצורך השגת תועלת פרו-תחרותית מובהקת.  חשוב לציין כי במסגרת גילוי הדעת נעשית הבחנה ברורה בין הסדרRPM  הנעשים בין ספק למפיץ קמעונאי (או גורם אחר המשווק מוצרים ישירות ללקוח הסופי), לבין הסדריRPM  הנעשים בין ספק למפיץ סיטונאי.

 

על פי גילוי הדעת, מן הראוי שצדדים יתקשרו בהסדרים אלה הנוגעים למקטע הקמעונאי רק בהתקיים שני תנאים מצטברים: הראשון, שההסדר אינו נוגע לשוק אשר בשל מאפייניו שוררת בו מידה מועטה של תחרות או שמתקיים בו חשש לתיאום בין השחקנים הפועלים בו; והשני, שההסדר נדרש לצורך קידום התחרות הבין-מותגית, באופן המיטיב עם ציבור הצרכנים. ככל שמאפייני השוק מצביעים על מידה פחותה של תחרות בשוק, כך תידרש הצדקה מובהקת יותר ומשמעותית יותר הנובעת באופן ישיר וקונקרטי מהסדר RPM. באשר להסדרים אשר אינם נוגעים למקטע הקמעונאי, סיווגם כהסדרים כובלים יהיה בהתאם לאופי היחסים שבין הספק לבין המפיץ.

 

גילוי הדעת, ביחד עם פסק הדין בעניין שופרסל, מהווים בשורה של ממש לשוק הסחר הישראלי ומוסיפים וודאות רבה לספקים ומפיצים כאחד.