© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק ותיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

לאחר תקופה של כשנה, במהלכה שרר חוסר בהירות בסוגיית שיעורי ההפרשות לביטוחים הפנסיוניים – זאת בעקבות תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מחודש אוגוסט 2015, הוסדר לאחרונה הנושא ובא על פתרונו.

 

כך, בעקבות התיקון מספר 12 לחוק, אשר עורר הדים רבים והתנגדות רבה, התאחדות התעשיינים, נשיאות הארגונים העסקיים, הסתדרות העובדים וגורמים נוספים התערבו בסוגיה, ובעקבות כך בחודש אפריל 2016 נחתם הסכם קיבוצי בגין נשיאות הארגוניים העסקיים לבין הסתדרות העובדים המסדיר את הגדלת אחוז ההפרשות לרכיב התגמולים בקופות הגמל של העובדים – הן מצד העובד והן מצד המעביד, וזאת ביחס לכל סוגי קופות הגמל – קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים (להלן: “ההסכם הקיבוצי”). יצויין, כי בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי והדיונים שקדמו לה, הסכים משרד האוצר לקבל את עמדת הצדדים להסכם הקיבוצי ובעקבות חתימתו – הותאמו הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) להוראות ההסכם הקיבוצי באמצעות תיקון נוסף לחוק מחודש יוני 2016, וכיום הולמות הוראות החוק הן את הוראות ההסכם הקיבוצי.

 

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי, בסוף מאי 2016, ניתן צו הרחבה המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי האמור על כל המשק, וצו ההרחבה קובע כי את ההוראות הבאות:

– אחוז ההפרשות לרכיב התגמולים מצד המעביד יעלה החל מיום 01.07.2016 ל-6.25% והחל מיום 01.01.2017 יעלה ל-6.5%.

– במקביל, יוגדל ויתעדכן גם אחוז ההפרשות לרכיב התגמולים מצד העובד, ויעלה החל מיום 01.07.2016 ל-5.75% והחל מיום 01.01.2017 יעלה ל-6%.

– במידה ועובד יבחר לבטח את שכרו בביטוח פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים, ידרש המעביד לרכוש על חשבונו גם כיסוי ביטוח אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר העובד, כאשר שיעורי ההפרשות החדשים המוגדלים, המפורטים לעיל, יחייבו את המעסיק גם במקרה זה, ונקבע כי אחוז ההפרשה לתגמולים לא יפחת מ-5% ואולם סך ההפרשה לרכיב התגמולים ואבדן כושר עבודה יחד יהיה 6.25-6.5%. עוד נקבע, כי ככל שעלות הכיסוי הביטוחי עבור ביטוח אבדן כושר עבודה תהיה גבוהה מ-1.25% במהלך 2016 וגבוהה מ-1.5% החל משנת 2017 ואילך, המעסיק יהיה מחוייב לשאת בעלות הכיסוי המוגדלת עבור ביטוח אבדן כושר עבודה, כך ששיעור הפרשות המעסיק לתגמולים וביטוח אבדן כושר עבודה יחד לא יעלה על 7.5%.

 

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי, גם הוראות האישור הכללי לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, הכוללות התיחסות לשיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוניים, צפויות להיות מתוקנות ומותאמות לצו ההרחבה החדש.

 

הוראות צו ההרחבה נכנסו לתוקף החל מיום 1 ביולי 2016, והן מחייבות את המעסיקים לפעול אקטיבית לעדכון הזכויות הפנסיוניות של העובדים הקיימים והחדשים וכן מחייבות עריכת שינויים בנוסח חוזי העבודה של העובדים.