© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

עדכון שכר המינימום

ב- 30 באוקטובר 2017, אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת תיקון לחוק שכר המינימום – חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה) (תיקון), התשע”ח-2017, לפיו החל ממשכורת חודש דצמבר 2017, שתשולם בתחילת חודש ינואר 2018, יתעדכן שכר המינימום החודשי לסכום של 5,300 ש”ח (ובהתאמה, שכר המינימום השעתי יעמוד על  28.49 ש”ח).

 

תיקון החוק יכנס לתוקף רק לאחר פרסומו הרשמי ברשומות, ואולם אנו מציעים למעסיקים להתחיל ולהיערך לעדכוני השכר אצל העובדים המשתכרים שכר מינימום. כן מומלץ לבדוק האם לתיקון החוק יש השפעה על עובדים נוספים, אשר חישוב שכרם מתבסס על גובה השכר המינימום במשק.