© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

הצעות חוק – עדכונים לחוק המכר

לאחרונה פורסמו שינויים עיקריים המוצעים בהצעת החוק לחוק המכר. נזכיר כי עיקרו של החוק הינו הטלת חובות גילוי ואחריות נוספות על קבלנים ויזמים, כלפי רוכשים וזאת במטרה מרכזית לצמצם את פערי הכוחות שבין המוכר לבין הקונה.

השינויים העיקריים המוצעים בהצעת החוק כוללים:

 

1. מוצע להוסיף סעיף לחוק לפיו, לא ניתן יהיה למכור דירה בטרם אושרה תכנית מתאר מקומית,  מחוזית או ארצית, שמכוחה ניתן להוציא היתר לבניית הדירה הנמכרת או טרם מתן הקלה הנדרשת לצורך בניית אותה הדירה. עוד מוצע להוסיף כי לא ניתן יהיה להתנות על הסעיף הנ”ל בהסכם מכר שבין מוכר לקונה וכתוצאה מכך, חוזה שייכרת בטרם אישור תכנית או מתן הקלה כאמור, יהיה בטל וחסר תוקף משפטי.

 

2. מוצע להוסיף סעיף לחוק לפיו במקרה של מכירת דירה בטרם קבלת היתר בניה, המוכר יהיה חייב לציין את המועד הצפוי לקבלת היתר הבניה ולקונה תהא הזכות לבטל את ההסכם כל עוד לא ניתן ההיתר. בעניין זה, עוד מוצע לקבוע כי במידה ולא יתקבל היתר הבניה עד המועד שצוין בהסכם המכר, יהיה רשאי הקונה, בחלוף 60 יום מהמועד הנ”ל וכל עוד לא התקבל היתר הבניה, לבטל את ההסכם.

 

3. מוצע להוסיף סעיף לחוק המטיל על המוכר את האחריות להציג בכתב בפני הקונה את כלל הנתונים התכנוניים המהותיים הידועים במועד מכירת הדירה ולרבות מידע בדבר שינויים, בקשות, תכניות ומגבלות שונים, שיפורטו בחוק, ואשר יש בהם כדי להשפיע השפעה של ממש על השימוש הסביר של הקונה בדירה וברכוש המשותף וזאת אף אם נוצרו לאחר החתימה על הסכם המכר ועד למועד מסירת החזקה בדירה לקונה. בעניין זה יש לציין כי מוצע שתחולת הסעיף בעניין אחריות גילוי מידע בדבר שינויים אשר יש בהם כדי להשפיע השפעה של ממש על השימוש הסביר של הקונה בדירה וברכוש המשותף, יחולו על חוזים שנכרתו גם בטרם תחילתו של החוק המוצע וזאת מיום שחלפו שישה חודשים ממועד תחילתו של החוק המוצע ועד למסירת הדירה. 

 

4. סעיף 4(א) לחוק המכר (דירות) בנוסחו כיום, קובע את הנסיבות אשר בהתקיימן רואים את המוכר כמי שלא קיים את התחייבויותיו כלפי הקונה, ביניהם, כאשר הדירה שונה מן האמור בפרט. מוצע להרחיב את הנסיבות המפורטות בסעיף הנ”ל כך שגם במקרה שבו חלקי הבניין שאינם הדירה, לרבות הרכוש המשותף, שונים באופן מהותי מן האמור בפרט, יראו את המוכר כמי שלא קיים התחייבויותיו.

 

5. סעיף 6ג(ג) לחוק המכר (דירות) בנוסחו כיום קובע כי הקונה ישלם הוצאות משפטיות בקשר לרישום זכויותיו על פי הסכם המכר, ישירות לב”כ המוכר. סעיף 6ג(ב) לחוק מגביל את סכום ההוצאות המשפטיות שרשאי המוכר לגבות, בהתאם לתקנות שהותקנו בעניין לפני כשנתיים. הצעת החוק מציעה לבטל את הסעיפים הנ”ל ולקבוע כי הוצאות משפטיות בקשר לרישום הזכויות בדירה הנרכשת יכללו במלואן במחיר הדירה וישולמו למוכר.  

 

 הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס’ 8 והוראת שעה), התשע”ו-2016

הצעת החוק עניינה בשתי סוגיות עיקריות המפורטות להלן:

 

1. הרחבת תחולת ההסדר הקיים כיום בחוק הנ”ל בעניין ליווי פיננסי, גם על חברות ביטוח אשר נותנות ליווי פיננסי למוכר ולא רק על תאגיד בנקאי מלווה.

 

2. לצמצם את הנטל הפיננסי והעסקי של המוכר ושל הבנק המלווה ע”י הנפקת בטוחה לקונה, ללא רכיב המע”מ. כאשר בקשר לסכום המע”מ ששילם הקונה, מוצע להקים קרן ממשלתית אשר תבטיח החזר תשלומים לקונה, בגובה סכום המע”מ ששולם, בנסיבות של מימוש הבטוחה לפי החוק.