© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

סיכום שנת 2016 במגזר החברתי ומגמות לשנת 2017

השנה האחרונה התאפיינה בעיקר בהבשלה של מספר תהליכים ויוזמות שקודמו בשנים האחרונות, בעיקר בנוגע לתחומי המיסוי והכרה בארגונים ללא כוונת רווח כמוסדות ציבוריים הזכאים להטבות מס בגין קבלת תרומות.

 

בתחום החקיקה הוסדרו חובות שקיפות וגילוי נוספות על ארגוני המגזר השלישי וכן הורחבו התנאים למתן פטור מארנונה אשר עשויים להיות רלוונטיים עבור מספר לא מבוטל של עמותות וחל”צ. בסקירה זו נציג את עיקר ההתפתחויות האחרונות.

 

בתחום הטבות המס, וועדת הכספים המשיכה לפעול במהלך שנת 2016, באופן שגרתי בהתאם לנוהל חדש לאישור מתן הטבה במס לעמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, הניתנת בדרך של זיכוי במס לתורם בגין תרומות שהוענקו לעמותות אלה. זאת במקביל לחוזר חדש של רשות המיסים (מספר 9/2015) שפורסם עוד במהלך שנת 2015, אשר הסדיר אמות מידה ותבחינים מהותיים חדשים כתנאי להכרה בארגון כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. הנוהל החדש, אשר אושר על-ידי וועדת הכספים עוד במהלך שנת 2014, הינו תוצר של מסקנות שגיבשה וועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס, שרה פריש, ולאחר ששר האוצר האציל את הסמכות בעניין זה למנהל רשות המיסים. הנוהל אימץ חלק מאותם עיקרי המלצות דוח הוועדה הציבורית ועוסק בהליך הטכני-פרוצדוראלי בנוגע לאישור הפנימי ברשות המיסים והליך האישור בוועדת הכספים.

 

אימוץ אותו נוהל עבודה בוועדת הכספים במהלך 2016, הגביר את המהירות והיעילות בטיפול בבקשות לקבלת אישור מתן ההטבה במס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה והביא להרחבה ניכרת של מספר העמותות והחברות לתועלת הציבור שזכו לקבל את ההטבה הנכספת לראשונה, או כאלה שזכו להמשיך ולקבלה לתקופה נוספת.

 

יצוין, כי מדובר במספרים חסרי תקדים בהשוואה לתקופה שלפני אימוץ אותו נוהל. יש הטוענים גם, כי אימוץ אותו נוהל מנטרל שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים של שר האוצר התורן. על-פי נוהל זה, שר האוצר לא יהיה עוד מעורב בתהליך זה, והשליטה על מתן ההכרה בגוף כמוסד ציבורי תיוחד לוועדת הכספים של הכנסת, לאחר שהוגשו בפניה בקשות לאישור אשר נבחנו על-ידי וועדה פנימית סמי-מקצועית ברשות המיסים.

 

כמו כן, במסגרת ההתייעלות בטיפול מתן ההטבה במס כאמור, הונהג לראשונה ברשות המיסים נוהל חדש במסגרתו הרשות מחדשת באופן ייזום וממוכן את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומבלי שהן יידרשו לפנות ולבקש את הארכת תוקף האישור. עד אותה עת, מוסדות הציבור שתוקף אישורם עמד לפוג הגישו בקשה פרטנית, שהייתה כרוכה במילוי טפסים והגשת מסמכים. דבר שהקשה בעיקר על מוסדות הציבור הקטנים, המושתתים בעיקר על פעילות התנדבותית. כשהם לא פנו במועד, פקע תוקף אישורם והיה בכך כדי לפגוע בפעילותם ובתורמים להם.

 

דוגמה נוספת ליישום הנוהל והחוזר החדשים בשנה החולפת, הינה ההכרה התקדימית של וועדת הכספים בארגון ישראלי הפועל בחו”ל, כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.  

 

בתחום החקיקה, במהלך 2016 אושרה הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע”ו-2016. החוק, אשר ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017, נועד להגביר את השקיפות בפעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור, שעיקר מימונן מתרומות של ישויות מדיניות זרות, מעבר לזו החלה על כלל הנתמכים שמקבלים תרומות כאמור. החובות הללו כוללות, בין היתר, חובת ציון העובדה שעיקר מימונם הינו מישויות מדיניות זרות, הן בפרסומים ודוחות שהם עורכים המיועדים לציבור או זמינים לו והן בממשקים מסוימים עם נבחרי ציבור ועובדי ציבור. כמו כן, נתמך שעיקר מימונו מישויות מדיניות זרות יחויב לציין זאת בכל פנייה בכתב שהוא עושה לנבחר ציבור או לעובד ציבור וכן בדיונים שנערך להם פרוטוקול המתקיימים במקום עבודתו של נבחר הציבור או עובד הציבור (יחד עם שמות הישויות המדיניות הזרות שתרמו לו בשנים הרלוונטיות).

 

עוד בתחום החקיקה, בתחילת חודש אוגוסט, אושרה הצעת החוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע”ו-2016. חוק זה מאפשר כעת לפטור מארנונה ‘מוסדות-מתנדבים לשירות הציבור’, אשר פעילותם מופנית לציבור הרחב ומעבר לתושבי רשות מקומית מסוימת שבה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש הפטור. עד כה, בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 2/99, הקובע את הקריטריונים למתן הפטור, נקבע כי פטור מארנונה למוסד כאמור יינתן רק אם פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי אותה רשות מקומית שבה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש הפטור. כעת, לצורך הדוגמה – עמותה הפועלת בהיקף ארצי ואשר לה סניפים רבים, תוכל לקבל פטור מארנונה (גם) בגין נכס שלה המצוי ברשות מקומית שבה לא מתבצעת עיקר פעילותה, או אף לא מתבצעת כלל.  

    

ומה צפוי בהמשך? במהלך השנה הבאה, ואף לאחר מכן – ישנו צפי שתהליכי חקיקה משמעותיים בתחום המגזר החברתי יקודמו.

 

בראש ובראשונה – חוק עמותות חדש, לאחר שעקרונותיו גובשו במשרד המשפטים עוד במהלך שנת 2014 ולאחר השלמת מפגשי שולחן עגול ממשקי שנערכו לגביו במשרד המשפטים במהלך שנת 2015. חוק זה יתווה מסגרת אסדרה מקיפה, רוחבית ומודרנית אשר תקבע הסדרים מלאים ומפורטים ביחס לממשל תאגידי של עמותות והתנהלותן, ייצור אבחנה בין עמותות לפי מאפייניהן, לרבות לעניין מקורות המימון שלהן והיקף פעילותן, ויעגן הסדרי פיקוח ואכיפה המותאמים לסוגים השונים של העמותות לפי מאפייניהן.

 

כמו כן, צפוי שעיקרי דוח המלצות וועדת פריש בנוגע להטבת המס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (הן אלה שאושרו ואומצו כאמור על-ידי וועדת הכספים, והן נושאים אחרים המובאים בהמלצות דוח הוועדה, כגון שינוי הגדרת ‘מוסד ציבורי’ ו-‘מטרה ציבורית’) יעוגנו במסגרת חקיקה ראשית.

 

במקביל, רשות המיסים צפויה גם לפרסם חוזר נוסף משלים אשר יעסוק בהיבטים הטכניים-פרוצדוראליים לבחינת זכאות לאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.