© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

מבזק דיני עבודה: שכר מינימום, חופשה שנתית ופנסיה

שלושה עדכונים בנושא זכויות עובדים נכנסו לתוקפם בחודש יולי האחרון, וכעת עדכון נוסף באותן זכויות צפוי להיכנס לתוקף ביום 1.1.2017.

 

עדכון שכר המינימום

בתיקון לחוק שכר מינימום משנת 2015 נקבעו ארבע פעימות של עדכון שכר מינימום, אשר שלוש מתוכן כבר נכנסו לתוקף וכעת האחרונה צפויה להיכנס לתוקף בינואר 2017.

בהתאם, החל ממשכורת חודש ינואר 2017 שתשולם לעובדים בתחילת חודש פברואר 2017, יתעדכן שכר המינימום החודשי לסכום של 5,000 ₪, ובהתאמה, שכר המינימום השעתי יעמוד על  26.88 ש”ח.

 

הגדלת מכסות ימי החופשה

בהתאם לתיקון חוק חופשה שנתית, הוגדלה מכסת החופשה השנתית של העובדים בחודש יולי האחרון.

החל משנת 2017 יתווסף יום אחד נוסף למכסות החופשה, כך שבמהלך חמש שנות העבודה הראשונות זכאים יהיו העובדים ל-12 ימי חופשה באם הם עובדים 5 ימים בשבוע ול-14 ימי חופשה באם עובדים הם 6 ימים בשבוע.

 

עדכון שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני של העובדים

בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל מחודש ינואר 2017  יש לעדכן את שיעורי ההפרשות לקופות הגמל לפי השיעורים הבאים:

 

  • אחוז ההפרשות המעביד לרכיב התגמולים יעלה ל-6.5%.
  • מקביל, יוגדל ויתעדכן גם אחוז ההפרשות לרכיב התגמולים מצד העובד, ויעלה ל-6%.
  • במידה ועובד מבוטח בביטוח מנהלים, נדרש המעביד לרכוש על חשבונו גם כיסוי ביטוח אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר העובד, כאשר שיעורי ההפרשות החדשים המוגדלים, המפורטים לעיל, יחייבו את המעסיק גם במקרה זה, ונקבע כי אחוז ההפרשה לתגמולים לא יפחת מ-5% ואולם סך ההפרשה לרכיב התגמולים יחד עם אבדן כושר עבודה יהיה 6.5%.
  • עוד נקבע, כי ככל שעלות הכיסוי הביטוחי עבור ביטוח אבדן כושר עבודה תהיה גבוהה מ-1.5% – המעסיק יהיה מחוייב לשאת בעלות הכיסוי המוגדלת עבור ביטוח אבדן כושר עבודה, כך ששיעור הפרשות המעסיק לתגמולים וביטוח אבדן כושר עבודה יחד לא יעלה על 7.5%.

 

על המעסיקים לפעול ולעדכן את מערכת השכר ואת המערכת הפיננסית מבעוד מועד, על מנת שהעובדים יקבלו את כל הזכויות המגיעות להם החל משנת 2017.