© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

זירות הסוחר על הכוונת של הרשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך פירסמה לאחרונה הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך הנוגעות לפעילותן של זירות הסוחר בישראל. הרשות מבקשת הן להקטין את רמות המינוף המותרות בקשר עם מסחר במכשירים פיננסיים בזירות והן לחייב את הזירות לפרסם לציבור את שיעור הלקוחות המפסידים.

 

מטרת התיקונים המוצעים על ידי הרשות ברורה – התאמת הרגולציה החלה על זירות סוחר בישראל עם המדיניות הרגולטורית הגלובאלית וחיזוק ההגנה הניתנת לציבור הלקוחות. יחד עם זאת, הרשות מאמצת רק באופן חלקי את הרגולציה במדינות האיחוד האירופי ולמעשה מאפשרת לזירות הסוחר להציע רק סל מוגבל של מכשירים פיננסיים, ביחס לסל המכשירים הפיננסיים בזירות סוחר במדינות האיחוד האירופי. התוצאה של אימוץ סלקטיבי זה עלולה להיות הרסנית ולהביא לפגיעה אנושה בזירות הסוחר בישראל, עד לכדי סגירתן, תוך זליגה של לקוחות ישראלים אל זירות סוחר בחו”ל.

 

לאחרונה, חלה מגמה עולמית מובהקת של הידוק והחמרת הרגולציה החלה על זירות סוחר מפוקחות. במרץ 2018, פרסמה רשות ניירות ערך האירופית (ESMA) הוראה לפיה תוגבלנה רמות המינוף של המכשירים הפיננסיים המוצעים ללקוחות קמעונאיים. על פי ההוראה, במכשירים פיננסיים שנכס הבסיס שלהם הינו מטבעות עיקריים, יידרש הלקוח להפקיד בטוחה של 3.33% בלבד משווי העסקה, המבטאת מינוף של 1:30. מינוף זה הינו המינוף המרבי המותר על פי ההוראה, כאשר רמות מינוף נמוכות יותר נקבעו למכשירים פיננסיים אחרים. בנוסף, ESMA כללה בהוראה הנ”ל חובה להוסיף אזהרה ללקוחות הכוללת את שיעור הלקוחות המפסידים בפעילות בזירה.

 

הוראה זו של ESMA מיישרת קו עם הרגולציה החלה במדינות אחרות דוגמת ארה”ב ויפן, בכל הנוגע להגבלת רמות המינוף המותרות. 

 

על רקע מגמה זו, מציעה הרשות להקטין את רמות המינוף במכשירים פיננסיים בזירות הסוחר בישראלבאופן הבא:

  • ברמת סיכון נמוכה אשר נכס הבסיס שלהם הינו מטבעות או זהב, יידרש הלקוח להפקיד בטוחה בשיעור של לפחות 3.33% משווי העסקה (במקום 1% כיום), המבטאת מינוף של 1:30 (במקום מינוף של 1:100 כיום)
  • ברמת סיכון בינונית אשר נכס הבסיס שלהם הינו מדדים מובילים ואיגרות חוב מסוימות, יידרש הלקוח להפקיד בטוחה בשיעור של לפחות 5% (במקום 2.5% כיום), המבטאת מינוף של 1:20 (במקום מינוף של 1:40 כיום)
  • ברמת סיכון גבוהה אשר נכס הבסיס שלהם אינו נמנה ברמת הסיכון הבינונית או הנמוכה (כגון: מניות), יידרש הלקוח להפקיד בטוחה בשיעור של לפחות 20% (במקום 5% כיום), המבטאת מינוף של 1:5 (במקום 1:20 כיום).

בנוסף, הרשות מציעה לחייב את זירות הסוחר לפרסם לציבור את שיעור הלקוחות המפסידים (כיום, נתונים אלו מועברים לעיני הרשות בלבד) ולכלול שיעור זה במסגרת רשימת אזהרות הסיכון שכל זירה מחויבת בפרסומה על פי התקנות. 

 

רצונה של הרשות לחזק את ההגנה על הלקוחות של זירות הסוחר, צריכה להיעשות באופן מידתי וסביר המשאיר לזירות הסוחר, אשר הרגולציה שחלה עליהן עניפה ומחמירה כבר ממילא, “אוויר לנשימה” לפעול כגוף עסקי מפוקח.

תגים: זירות סוחר | רשות לניירות ערך