© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

התאמות לגילויים הנדרשים בדוחות לאור נגיף הקורונה

לפני מספר שבועות פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020. זאת מתוך הבנה כי למשבר הקורונה השלכות כלכליות משמעותיות על פעילותן העסקית של תאגידים מדווחים, הפועלים במגוון ענפים. 

 

בעמדה שהתפרסמה, מדגישה הרשות מה נדרש תאגיד מדווח לגלות במסגרת השלכות המשבר. העמדה מתייחסת לדוח לרבעון הראשון לשנת 2020 ולדוחות העתידיים העוקבים. דגשים אלו נוגעים בעיקר לגילויים הנדרשים במסגרת דוח הדירקטוריון בהתאם לתקנות ולגילויים הנדרשים במסגרת הדוחות הכספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS). 

 

דו”ח דירקטוריון

 

הרשות קבעה כי הגילוי בדוח הדירקטוריון צריך להינתן באופן ברור ומפורט. בדו”ח יש להתייחס לנסיבות הספציפיות של התאגיד המדווח והענף בו הוא פועל. זאת בכדי לאפשר למשקיעים להעריך בצורה מיטבית את השלכות המשבר הצפויות על עסקי התאגיד המדווח, כפי שהדירקטוריון מעריך אותן, וכן את התכניות להתמודדות עם השלכות אלה.

 

במסגרת זו, על התאגיד המדווח לכלול בדוח הדירקטוריון, בין היתר, סיכונים וחשיפות מהותיים שנוצרו בשל משבר הקורונה והאופן בו החברה מתמודדת עמם; גילוי על ההשפעות הספציפיות של המשבר על תוצאות הפעילות של התאגיד, לרבות הכנסות, עלויות ורווחיות, והפעולות שננקטו על ידי התאגיד המדווח כדי להתמודד עם השפעות אלו; ניתוח המדדים התפעוליים והכמותיים העיקריים שההנהלה עושה בהם שימוש לצורך הערכת השפעת המשבר על הביצועים והיעדים התפעוליים של התאגיד המדווח; גילוי השלכות המשבר על מצבו הפיננסי של התאגיד המדווח, הנזילות, האיתנות הפיננסית ומקורות המימון העומדים לרשותו ויכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו, וכיו”ב.

 

הגילוי אודות השלכות נגיף הקורונה על עסקי התאגיד המדווח, צריך להיות עדכני עד סמוך למועד פרסום דוח הדירקטוריון. כמו כן, עליו להתייחס גם להשפעות העתידיות שצפויות להיות לנגיף על עסקי התאגיד המדווח ותכניות התאגיד להתמודדות עמן במבט צופה פני עתיד.

 

דו”חות כספיים

 

בכל הנוגע לדוחות הכספיים, הרשות קבעה כי על התאגידים המדווחים לכלול גילויים מורחבים באשר לשינויים משמעותיים שחלו במצב הכספי ובביצועי התאגידים, בשל השלכות משבר הקורונה. על התאגידים לכלול גילויים הנוגעים להנחות שהיוו בסיס לטיפול החשבונאי בעניינים אלו, ולאומדנים ולשיקולי הדעת המשמעותיים שהונחו בבסיסם. במסגרת זו, נדרש התאגיד המדווח לבחון, בין היתר, את השפעת משבר הקורונה על הערכת התאגיד המדווח בדבר יכולתו להמשיך ולפעול כעסק חי; אירועים שאירעו לאחר מועד הדיווח והאם הם מחייבים תיאום; השפעה על הביטי מדידה של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים, פיננסיים ולא פיננסיים- מדידת שווי הוגן של נכסים לא סחירים, ירידת ערך של נכסים מוחשיים ונכסים בלתי מוחשיים; השפעה על מענקים ממשלתיים; על תשלומים והטבות לעובדים; על מדידת מיסים נדחים, ועוד.

 

 

חשוב לציין כי הרשות מכירה בכך שהכללת גילויים ומידע בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים, באשר לעניינים שאינם בשליטת התאגיד המדווח, הינם בבחינת מידע עתידי. על כן התאגידים המדווחים רשאים לעשות שימוש בתנאים הקבועים בחוק ניירות ערך לצורך הגנה מפני מידע צופה פני עתיד.

 

לקישור לעמדה המלאה לחץ כאן.

 

תגים: חברה ציבורית | תאגיד מדווח