© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

רשות ניירות ערך מאפשרת הקלות בדיווח לחברות

ב- 16 למרץ עדכנה רשות ניירות ערך את עמדתה הקודמת והודיעה, כי לנוכח הנסיבות החריגות, רשאים תאגידים מדווחים להגיש את הדו”ח התקופתי לשנת 2019 עד ליום 30 באפריל 2020 (ולא עד 31 במרץ 2020 כנדרש על פי התקנות).

 

על פי הודעת הרשות המעודכנת, תאגיד מדווח שיבחר לאמץ את הארכה האמורה, יידרש לפרסם דוח מידי במועד קבלת ההחלטה כאמור או עד ליום 31 במרץ, לפי המוקדם. 

 

מדובר בעדכון של הודעה קודמת שפורסמה ביום 8 במרץ 2020, לפיה במסגרתה הודיעה הרשות, בין היתר, כי על התאגידים המדווחים להיערך לפרסום הדוח התקופתי במועדו.

 

יצוין כי יתר הנחיות הרשות הנוגעות לאופן ההתנהלות והגילוי הנדרש מתאגידים מדווחים בבורסה בכל הנוגע להשפעת נגיף הקורונה על עסקיהם, נותרו על כנן.

 

במסגרת זו, על כל תאגיד מדווח שפעילותו העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת באופן מהותי מן הנגיף, לוודא כי ניתן על כך גילוי נאות למשקיעים, באמצעות (א) פרסום דיווח מידי; (ב) מתן גילוי כחלק מהסברי הדירקטוריון בדוחות התקופתיים; (ג) אומדן ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית.

 

הרשות הדגישה כי על תאגידים מדווחים להציג את המידע בדבר השלכות הנגיף באופן ברור, מפורט ולא סלקטיבי, אשר יאפשר למשקיעים להעריך את ההשפעה בצורה מיטבית ומאוזנת.

 

עוד הדגישה הרשות כי אין בהודעתה כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו.

 

המדיניות המעודכנת של הרשות בדבר מתן אורכה לתאגידים מדווחים לפרסם את הדוח התקופתי, עולה בקנה אחד עם המדיניות של רשות ניירות ערך האמריקאית אשר פרסמה מספר ימים קודם לכן צו המאפשר הקלות במועדי הדיווח לחברות ציבוריות שנפגעו מן הנגיף. בכפוף לתנאי הצו, , חברות אמריקאיות ציבוריות, אשר נפגעו מן הנגיף, יקבלו ארכה של 45 ימים להגיש את הדיווחים שהן חייבות בפרסומם, בתקופה שבין תחילת מרץ ועד לסוף אפריל 2020. מדובר, בין היתר, בדוחות השנתיים המורחבים וזימונים לאסיפות בעלי מניות.

 

עם זאת, יש לציין כי גם רשות ניירות הערך האמריקאית, בדומה לרשות בישראל, שמה דגש על החשיבות של מתן גילוי נאות למשקיעים בדבר השפעת הנגיף על פעילותה של החברה הציבורית האמריקאית, באופן מפורט ולא סלקטיבי.

 

בהקשר זה, נראה כי אין חולק שהרשות עשתה נכון בהחלטתה לאמץ מדיניות דומה לזו של רשות ניירות ערך האמריקאית, ולקבוע כי על התאגידים המדווחים לתת גילוי נאות על השפעת הנגיף, על מנת לאפשר לציבור המשקיעים להעריך את ההשפעה בצורה מיטבית. כן עשתה נכון הרשות בכך שעדכנה את מדיניותה המקורית ואפשרה לתאגידים המדווחים לדחות את מועד פרסום הדוח התקופתי, בשל הנסיבות החריגות שנגרמו עקב הנגיף עד לסוף אפריל 2020.

תגים: נגיף הקורונה | רשות ניירות ערך