© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

הנחיות המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה הקרובה

ב-18.3.2020 פרסם המשרד להגנת הסביבה קובץ הנחיות להיערכות והתאמות לעסקים ומפעלים המחזיקים היתרים ורישיונות של המשרד להגנת הסביבה (היתר רעלים, היתר פליטה ותנאים סביבתיים ברישיון עסק) ל”תקופת חירום” שתימשך, על-פי הנחת עבודה, עד 1.7.2020, במסגרתה כח האדם יצומצם והמשק יושבת באופן חלקי או מלא.

 

בין היתר, הובהר במסגרת ההנחיות כי בכוונת המשרד לאפשר המשך פעילות על בסיס היתרים קיימים, ככל הניתן. כמו כן, מועדי דיווחים תקופתיים שגרתיים נדחו. דיווחים על אירועים חריגים מחויבים בכל מקרה וללא שינוי. לאור הצמצום הצפוי בכח האדם, פעולות הפיקוח יתמקדו במפגעים ובמצבים היוצרים סיכון משמעותי לסביבה. בכל הנוגע לדרישות רגולטוריות חדשות, במקרים בהם יהיו עיכובים כתוצאה מהמצב המיוחד במשק, יאפשר המשרד דחיה בביצוען. מובן, כי ככלל יש להמשיך לעמוד בתנאי הרישיונות וההיתרים.

 

עיקרי ההנחיות לבעלי היתר רעלים

 

 • יש לנקוט באמצעים סבירים להפחתת סיכונים ולהבטחת שליטה על חומרים מסוכנים גם בעת הצמצום או ההשבתה.
 • עד לחזרה לשגרה, היתרי רעלים יחודשו ללא סיור מוקדם, וזאת כאשר אין שינויים משמעותיים ביחס להיתר שתוקפו מסתיים, למעט במפעלים הנדרשים ל”מרחקי הפרדה”.
 • יש להמשיך לפנות פסולת מסוכנת בהתאם לאישורי מנהל רוחביים או פרטניים.
 • במפעלים הכפופים למדיניות “מרחקי הפרדה” תהא הקפדה על הוראות בנושא צוות חירום או מערכות שליטה מרחוק, לפי העניין, כמפורט בקובץ ההנחיות.

 

עיקרי ההנחיות לבעלי היתר פליטה

 

 • במקרה של תקלה/השבתה יזומה/מקרה חירום הגורמים או עלולים לגרום לחריגה מערכי פליטה או ערכי איכות האוויר או אי עמידה בתנאי היתר הפליטה יינקטו כל הצעדים והאמצעים הנדרשים להפסקת החריגה ועמידה בתנאי ההיתר.
 • בעל מקור פליטה אשר מועד הגשת בקשה לחידושו חל בתקופת החירום ואינו יכול להגישה, רשאי להגיש בקשה לחידוש עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החירום.
 • היתר פליטה שתוקפו פג במהלך תקופת החירום וטרם הסתיים הטיפול בבקשה לחידושו מוארך אוטומטית בארבעה חודשים.
 • בקשות חדשות ו/או בקשות לשינוי היתר פליטה – ניתן להגיש באופן מקוון בהתאם להוראות החוק. תינתן עדיפות לטיפול בבקשות בנושאים הנוגעים להוספה/הרחבה של מתקנים.
 • הוראת הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר בסביבה עומדת בתוקפה גם בתקופת החירום ללא שינוי.
 • בהיעדר הוראה אחרת, על בעל היתר הפליטה לעמוד בתנאיו, ובכלל זה בחובת דיגום, ניטור ודיווח. על אף האמור, בעל היתר פליטה החייב בביצוע דיגום תקופתי לפי תנאי ההיתר עד 1.7.2020, יהיה רשאי לבצעו עד 1.9.2020, למעט בהתייחס לדרישות שנקבעו בצו מנהלי מכח סעיף 45 לחוק אוויר נקי.

 

עיקרי ההנחיות לבעלי רישיון עסק עם תנאים מטעם המשרד להגנת הסביבה

 

 • במקרה של תקלה/השבתה יזומה/מקרה חירום הגורמים או עלולים לגרום לחריגה או אי עמידה בתנאי רישיון העסק יינקטו כל הצעדים והאמצעים הנדרשים להפסקת הזיהום ויועבר דיווח למשרד להגנת הסביבה.
 • במקרים של חידוש רישיון עסק עם תנאים קיימים ברישיון, יינתן אישור להיתר זמני לשנה, על בסיס התנאים הקיימים.
 • רישיון עסק חדש – לעסק שקיים עבורו מפרט אחיד מאושר (מפורסם) יינתן אישור להיתר זמני לשנה; לעסק שלא קיים עבורו מפרט אחיד מאושר (מפורסם) יתבצעו בדיקות, ככל הניתן, בכפוף למגבלות כח האדם, ויינתנו תנאים לרישיון.
 • שינוי רישיון – לא יינתן אישור לשינוי משמעותי העלול לגרום לסיכון או למפגע ללא בדיקה פרטנית.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא. 

תגים: הגנת הסביבה | היתר פליטה | היתר רעלים | נגיף הקורונה