© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

החוק לצמצום השימוש במזומן

לאחרונה הכנסת אישרה את החוק לצמצום השימוש במזומן, אשר עניינו החלת איסורים ומגבלות על מתן וקבלה של תשלום במזומן ובשיקים בסכומים הקבועים בחוק. הוראות החוק חלות הן על “עוסק” שהוא “מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו” והן על “אדם שאינו עוסק”, לפי העניין, והן מגבילות פעולות תשלום  במזומן הנעשות בהקשרים שונים לרבות עסקאות, מתנות, תרומות, הלוואות ושכר עבודה.

 

החוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019, מהווה עוד חולייה במאבק ב”כלכלה השחורה” בישראל הכוללת פעילויות כלכליות המניבות הכנסות שאינן מדווחות לרשויות, וזאת במטרה להימנע מהחובות החוקיות החלות בקשר עם פעילות כלכלית זו. הפעולות המשויכות לכלכלה השחורה בישראל כוללות, בין היתר, העלמת מס, פעילות פלילית, הלבנת הון, מימון טרור וכיו”ב.

 

על פי דברי ההסבר לחוק, הצורך להגביל את השימוש במזומן ובשיקים נובע מהקשר ההדוק שקיים בין שימוש באמצעים אלו לבין הכלכלה השחורה בישראל, זאת עקב היותם של מזומן וסוגי שיקים מסוימים אנונימיים, מה שמקל על מי שמבקש לעשות כן, לפעול באמצעותם הרחק מעיניהן של המערכת הפיננסית, רשויות המס ורשויות אכיפת החוק.

 

החוק מבחין בין הגבלות שיחולו על עוסק, דהיינו מי שמבצע את הפעולה במהלך העסקים והגדרה זו כוללת במפורש גם פעילות של מלכ”ר, לבין הגבלות שיחולו על מי שאינו עוסק, דהיינו, מבצע את הפעולה הכלכלית שלא במסגרת עסק לעניין המגבלות הספציפיות המוטלות עליהם.

 

הגבלות החלות על עוסק

ביחס לתשלום במזומן – החוק אוסר על עוסק לתת או לקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ש”ח. יחד עם זאת, ביחס לתיירים, חלה הוראה ספציפית לפיה, חל איסור על עוסק לקבל מתייר (וכן על תייר לתת) תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ש”ח. הגבלה זו לא חלה על תשלום במזומן בין קרובי משפחה ועל רשויות מסוימות.

 

ביחס לתשלום בשיק – החוק אוסר על עוסק לתת או לקבל במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב כנפרע או כנסב.

 

הגבלות החלות על אדם שאינו עוסק

ביחס לתשלום במזומן – החוק אוסר על אדם שאינו עוסק לתת לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ש”ח. כמו כן, חל איסור על אדם שאינו עוסק לתת או לקבל תשלום במזומן בעבור עסקה עם אדם אחר שאינו עוסק, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ש”ח. הגבלה זו לא חלה על תשלום במזומן בין קרובי משפחה ועל רשויות מסוימות.

 

ביחס לתשלום בשיק – החוק אוסר על אדם שאינו עוסק לקבל תשלום העולה על 5,000 ש”ח או לתת לאדם אחר שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על סכום זה, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, מבלי ששמו של מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב.

 

הגבלות החלות על עורכי דין ורואי חשבון

החוק כולל הוראה מיוחדת בקשר עם עורכי דין רואי חשבון וקובע כי במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח (כלומר, אותם שירותים משפטיים לגביהם כפופים עורכי הדין ורואי החשבון בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון), לקבל תשלום במזומן (או בשיק) בסכום העולה על הסכום שנקבע למי שעוסק ומי שאינו עוסק (סכום במזומן העולה על 11,000 ש”ח או 50,000 ש”ח לפי העניין).

 

הוראות נוספות

החוק מגביל למעשה לעשות שימוש ב”שיקים פתוחים” – שיקים ששם מקבל התשלום אינו נקוב כנפרע או כנסב, או שהשיק הוסב יותר מפעם אחת (שלא במסגרת המערכת הפיננסית המפוקחת).

 

עוד קובע החוק כי במסגרת דיווח על עסקה במקרקעין לעניין מס רכישה, הרוכש ייפרט גם את אוסף ביצוע התשלום וביצוע דיווח זה הינה תנאי לקבלת אישור רשויות המס על תשלום המס, הדרוש, בין היתר לצורך רישום העסקה.

 

לצד הוראות האיסור החוק מסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות שמטרתן עידוד שימוש באמצעי תשלום אלקטרוני , ובכלל זה קביעה בדבר אמצעי חובה בכל בית עסק.

 

 יצוין כי לגבי עוסקים החוק קובע הוראות עונשיות הכוללות הן עיצומים כספיים והן ועבירות פליליות ולגבי מי שאינם עוסקים, עבירה על הוראות מסוימות של החוק נושאת בחובה עונש פלילי.