© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

בשורה משמעותית לארגוני המגזר השלישי – חסכון ישיר של מיליוני שקלים בעקבות הפחתה דרמטית של הנטל הרגולטורי והבירוקרטי

עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל”צ) מקיימות ממשק שוטף בעיקר מול שלוש רשויות ממשלתיות: רשות התאגידים (רשם העמותות, רשם החברות ורשם ההקדשות), רשות המסים (לצורך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה המקנה זיכוי מס לתורמים בגין תרומותיהם) והחשב הכללי (לצורך קבלת תמיכה כספית מהמדינה).

 

כתוצר לוואי, במהלך השנים נוצרו מצבים בהם עמותות וחל”צ נדרשות לדווח לשתיים או ליותר מהרשויות הנ”ל מידע דומה או זהה, וכן לצרף מסמכים המצויים בידי הרשויות הממשלתיות האחרות, או שנמסרו להן בעבר.

 

הדבר מטיל נטל כבד על ארגוני המגזר והפניית משאבים רבים, לרבות כלכליים, לטובת הנושא: שעות עבודה מרובות המוקדשות לבירוקרטיה, תשלום לעורכי דין ולרואי חשבון לשם טיפול בכלל הדיווחים ועיסוק רב בעבודה מול רשויות הממשלה. מדובר בפגיעה של ממש ביכולת של עמותות וחל”צ להתמקד בקידום מטרותיהן ולהתפתח באופן מיטבי, ומעורר אי-בהירות ואי-ודאות ביחס לדרישות הרשויות.

 

הבעייתיות שנוצרה כאמור הובילה לייזום מהלך לשם הפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי הכרוך בסוגיה.

 

לאחרונה, ולאחר שהתקיימו מספר רב של מפגשים ודיונים בין נציגי ארגוני המגזר השלישי לבין נציגי מספר רשויות, בהובלת משרד ראש הממשלה – פרסמה הועדה הבין-משרדית להקלת נטל רגולטורי על עמותות וחל”צ את דו”ח מסקנותיה. בראשן גיבוש תכנית עבודה לטיוב רגולציה המתמקדת ביצירת תיאום ואחידות בדרישות הרשויות כתנאי להגשת בקשות מטעם עמותות וחל”צ לרשויות אלה.

 

התוכנית צפויה להקל על הארגונים, לצמצם דרישות בירוקרטיות ולמנוע הגשה חוזרת של מסמכים או מידע (‘מדיניות ASK ONCE’). הועדה הבין-משרדית העריכה שכבר במהלך שנת 2019 מרבית הפתרונות המוצעים מטעמה יישאו פרי.

 

אין ספק שיישום התכנית ישפיע רבות על עמותות וחל”צים. מלבד התועלת למשק ושיפור הממשק בין הרשויות השונות, על-פי הדו”ח – התוכנית צפויה לבטל בסך הכל 21 פעולות, בהן הגשת טפסים, מילוי פריטי מידע ודרישות בירוקרטיות, כאשר היקף החיסכון הישיר המשוער של עמותות וחל”צים בעקבות יישום התכנית נעמד בסך של כ-3.1 מיליון ש”ח בשנה, המהווה חיסכון של כ-20% מעלות הנטל הרגולטורי המוטל על ארגונים אלה!

 

יישום הפתרונות שפורטו בדו”ח הועדה כרוך בשינויי חקיקה, נהלים וטפסים, וכן בשינויים טכנולוגיים מורכבים, הכוללים יצירת מערכת מקוונת חדשה, שצפויה לעלות לאוויר במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019. המערכת המקוונת תאפשר להגיש דיווחים מקוונים מרחוק, באופן שניתן יהיה לשלוף את המידע המדווח הרלוונטי ממערכת המחשוב של רשות התאגידים, ולהעבירו לרשות המסים ולחשב הכללי.

 

סנונית ראשונה ליישום הפתרונות כאמור החלה כבר בתחילת חודש יוני 2018, עת פורסמו ברשומות תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע”ח-2018; ותקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי) (ביטול), התשע”ח-2018.

 

במסגרת התקנות, הסכום המרבי לעניין תרומה שנתית מצטברת מתורם שעמותה תהיה רשאית לשמור בחיסיון את פרטיו בדוחותיה הכספיים (ללא צורך בהגשת בקשה מנומקת לרשם וקבלת אישורו) יעמוד על 100,000 ש”ח (במקום 20,000 ש”ח ערב כניסת התקנות לתוקף) – זאת למעט במקרים בהם התרומה כאמור מהווה לכל הפחות 20% ממחזורה הכספי השנתי של העמותה (שאז הסכום המרבי לחיסיון יעמוד על 50,000 ש”ח).

 

כמו כן, התקנות קובעות, כי עמותה שהמחזור הכספי השנתי שלה עומד על פחות מ-500,000 ש”ח לא תידרש להגיש את דוחותיה הכספיים לרשם העמותות, ולא תידרש גם לתת דין וחשבון לגבי חלק מהנושאים המנויים בדוח המילולי שעליה להגיש לרשם (שנוסחו שונה אף הוא ללא היכר במסגרת התקנות החדשות). התקנות כוללות בנוסף הקלות משמעותיות נוספות בכל הקשור לחובות הדיווח החלות על עמותות, והוא מהווה למעשה גושפנקא חקיקתית לנהלים והנחיות שהונהגו במהלך השנים האחרונות באופן עצמאי על-ידי רשם העמותות.

 

חלק מהוראות התקנות תיכנסנה לתוקף במהלך חודש אוגוסט 2018, כאשר הוראות החלק המהותי של התקנות צפויות להיכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2019 ובכפוף לפרסום הנחיות מתאימות של הרשם קודם לכן.