© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

עדכוני לקוחות /  שוק הון

באחד השלבים המכריעים של מאבק שליטה בחברה ציבורית שהתנהל לאחרונה התבקש בית המשפט המחוזי לעצור עסקת השקעה בחברה, שכללה הקצאה מדללת של מניות חדשות. בית המשפט הורה על עצירת העסקה, תוך שהוא קובע כי ראוי להעביר אל החברה את הנטל להוכיח כי העסקה הינה לטובתה וכי אין לבחון את העסקה על פי "כלל שיקול הדעת העסקי", אלא בהתאם לסטנדרט ביקורת מחמיר יותר.
קטגוריות: הנפקות וגיוס הון | ליטיגציה | מסחרי | שוק הון | תביעות נגזרות
בית המשפט המחוזי דן החודש בבקשה למתן צו זמני לבנק הפועלים המחייב אותו לקבל כספי לקוח, שמקורם ברווחי מכירת מטבעות דיגיטליים, אשר בוצעה מחוץ לישראל.
קטגוריות: רגולציה בשוק ההון | שוק הון
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר ב-23 במרץ, 2018, השקת מדד מניות חדש בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה.
קטגוריות: הנפקות וגיוס הון | מסחרי | שוק הון
לאחרונה אישרה הכנסת, לאחר אישור ועדת הכספים, הוראת שעה לחוק מס הכנסה בעניין ניכוי הוצאות הנפקה. בהתאם לחוק, הוצאות הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב של מניות של חברות ויחידות השתתפות של שותפויות, תוכרנה כהוצאות לצורכי מס.
קטגוריות: מיסוי | רגולציה בשוק ההון | שוק הון
בעוד שלעניין המשטר הרגולטורי שחל על הצעה לציבור של מטבעות דיגיטליים (ICO) קיימת מידה של אי-וודאות, דומה כי דווקא בתחום השירותים קיימת הסדרה שצפויה להיכנס לתוקף ב-1 ביוני 2018 במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
קטגוריות: פינטק | שוק הון
בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, סולקה על הסף בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ ונושאי משרה בחברה, בשל הנימוק שלעניין האחריות, חל על החברה הדין האמריקאי, בשל היותה רשומה למסחר גם בארה"ב.
קטגוריות: הנפקות וגיוס הון | מסחרי | ציות | רגולציה בשוק ההון
בחודש יולי 2017, נכנס לתוקף תיקון 63 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, בדבר שינוי מבנה הבורסה.
קטגוריות: הנפקות וגיוס הון | רגולציה בשוק ההון | שוק הון
הרשות למשפט, טכנולוגיה ומדע (רמו"ט) פרסמה לאחרונה טיוטת הנחיה חדשה ביחס לאופן הטיפול במידע אישי של לקוחות המוחזק על ידי חברה נרכשת והמועבר לחברה רוכשת. זאת במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות.
קטגוריות: מסחרי | פרטיות | ציות | רגולציה
חברות המאוגדות בישראל, מחפשות לא פעם אחר השקעות בחו"ל. ברוב המקרים, ההשקעות מתבצעות דרך הצעות לציבור בבורסות בינלאומיות. ניירות הערך המונפקים על-ידי חברות ישראליות נסחרים ב-NASDAQ, בבורסה בלונדון ובמגוון של בורסות במדינות אחרות, כולל באוסטרליה. הנפקות כאלה, אשר הנן בעלות היגיון רב מבחינה עסקית, מעלות גם סוגיות משפטיות, חלקן מעניינות וחלקן מורכבות למדי.
קטגוריות: הנפקות וגיוס הון | מסחרי | רגולציה בשוק ההון | שוק הון
בחודש מרץ 2017 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), , לפיו, "תאגידים קטנים" מדווחים שהציבור אינו מחזיק תעודות התחייבות שהונפקו על ידיהם, יוכלו לפרסם דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי. לעניין זה תשמש הגדרת "תאגיד קטן" הקבועה בתקנות האמורות.
קטגוריות: רגולציה בשוק ההון | שוק הון
לאחרונה, נושא האפליה בשוק העבודה בכלל ונושא הגילנות בפרט, תופס יותר ויותר מקום בדיון הציבורי. בהקשר זה, מצאנו לנכון להביא לידיעתכם פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בעניין בת שבע שמחי נ' מוצרי מעברות בע"מ, הנוגע לנושא זה.
קטגוריות: דיני עבודה | ציות
לאחרונה, ניתן פסק דין תקדימי ומשמעותי, על ידי בית המשפט העליון בנושא הביקורת השיפוטית שיש להחיל על החלטות עסקיות בחברה. פסק הדין מאמץ באופן רשמי את כלל "שיקול הדעת העסקי" במשפט הישראלי באשר לסטנדרט הביקורת שיש להחיל על החלטות דירקטוריון. כן נקבע בפסק הדין כי יש מקום לאמץ גם את כלל ה"בחינה המוגברת" בנסיבות בהן כלל שיקול הדעת העסקי אינו מספק מענה הולם. בנוסף, עוסק פסק הדין בנושאים שטרם זכו להתייחסות בית המשפט ובהם סוגיות של חלוקת דיבידנד, רכישה ממונפת, חובות נושאי משרה בחברה והיחס ביניהם.
קטגוריות: שוק הון
חידושים בתחום השותפויות
על מנת לשכלל את שוק השותפויות הישראלי, ועל מנת לגשר על פער מהותי שקיים בין דיני השותפויות בארץ לבין דיני השותפויות בעולם, פרסם משרד המשפטים בחודש דצמבר 2016 נוסח להערות הציבור של תזכיר לחוק השותפויות.
קטגוריות: מסחרי | שוק הון
בדצמבר 2016, התרחש ארוע הסטורי בבית המשפט השלום בתל-אביב: בפעם הראשונה בישראל, הורשעה חברה ישראלית בעבירת שוחד של עובד ציבור זר.
קטגוריות: ציות | שוק הון
לפני כשנה וחצי נכנס לתוקפו משטר רגולטורי חדש המחייב מפעילים של זירות סוחר לקבל רישיון כתנאי לפעילותן, ומטיל איסור על הפעלת זירת סוחר ללא רישיון. במסגרתו של אותו משטר רגולטורי, החליטה רשות ניירות ערך, שהוסמכה כרגולטור האחראי על זירות הסוחר, שלא לאשר מסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר בשל המאפיינים של האופציות ושל הזירות.
קטגוריות: שוק הון
תיקון ראשון לחוק הספאם
הכנסת קיבלה תיקון לחוק התקשורת החל גם על "דבר פרסומת" שהינו מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה. 
קטגוריות: ציות
הקלות חדשות לחברות ציבוריות
בחודשים האחרונים רשות ניירות ערך קידמה סדרת הקלות נוספת בכללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות ובמסגרתן
קטגוריות: שוק הון
כחלק מצעדי רשות ניירות ערך להקלה ברגולציה הקיימת, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) בדבר הגדרת "משקיע מסווג". התיקון יכנס לתוקפו ביום 25 במרס 2016. "משקיע מסווג" בהתאם לחוק ניירות ערך אינו נספר במניין 35 המשקיעים שהצעה ללמעלה מהם מהווה הצעה לציבור וכרוכה בפרסום תשקיף ואישורים מצד הרשות.
קטגוריות: רגולציה בשוק ההון | שוק הון
כניסתן של קרנות נאמנות זרות לשוק הישראלי
בשנת 2014 נחקק פרק לחוק השקעות משותפות בנאמנות אשר עיקרו הינו הצעת יחידות של קרנות נאמנות זרות בישראל. תוקפו של התיקון לפרק זה הותנה בכניסתם לתוקף של תקנות ייעודיות בנושא.
קטגוריות: שוק הון
ביום חמישי, רגע לפני רדת המסך על שנת 2015, פורסם ברשומות החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית. החוק הוא תוצאה של יישום המלצות הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח והוא כולל שלושה נושאים עיקריים: הסדרה לראשונה של תחום מימון ההמונים בישראל, הקלות והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף והקמת קרנות טכנולוגיה עילית נסחרות.
קטגוריות: טכנולוגיה | מסחרי | שוק הון
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: