כל הזכויות שמורות לברנע. משרד עורכי דין 2015 ©

עו

מגדל אלקטרה סיטי
רחוב הרכבת 58
תל אביב
6777016

תחומי עיסוק:

רון שוחטוביץ

רון  הינו עורך דין במחלקת שוק ההון של המשרד, המתמחה בייעוץ וליווי חברות הפועלות בתחום שוק ההון וניירות ערך ובעל ניסיון במתן ייעוץ משפטי לחברות ציבוריות ופרטיות, ובכלל זה לגופים פיננסיים שונים.

רון מלווה חברות בהיבטים שונים של דיני החברות ודיני ניירות ערך, לרבות הנפקות ראשונות ומשניות של ניירות ערך לציבור, הכנת וכתיבת תשקיפים וייצוג לקוחות המשרד מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ.

 

כמו כן, לרון ניסיון עשיר בייעוץ שוטף לבתי השקעות, חברות העוסקות בניהול קרנות נאמנות וכן חברות המנהלות זירות סוחר בסוגיות רגולטוריות שונות ובנוסף מתמחה בהקמה של קרנות השקעה פרטיות ומתן ייעוץ משפטי שוטף להן.

 

טרם הצטרפותו למשרדנו, עבד רון במשרד עו”ד המתמחה בשוק ההון, קרנות השקעה וגופים פיננסים.

השכלה:


המרכז הבינתחומי, הרצליה, B.A , LL.B מנהל עסקים, 2010

אוניברסיטת בר אילן, LL.M התמחות במשפט מסחרי, 2014

חבר בלשכת עורכי דין:


חבר לשכת עורכי הדין משנת 2011חדשות ועדכונים - רון שוחטוביץ:


April 6, 2017

ביטול חובת הגשת דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים

בחודש מרץ 2017 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), , לפיו, "תאגידים קטנים" מדווחים שהציבור אינו מחזיק תעודות התחייבות שהונפקו על ידיהם, יוכלו לפרסם דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי. לעניין זה תשמש הגדרת "תאגיד קטן" הקבועה בתקנות האמורות.

March 27, 2017

ייצוג חתמים בהנפקת מדיגוס בנאסד"ק

משרד ברנע ושות' ייצג קבוצה של חתמים אמריקאים, בראשות H.C. Wainwright and Co., LLC, בתהליך פרסום תשקיף הצעה לציבור ורישום למסחר ב Nasdaq של ניירות ערך של חברת מדיגוס. במסגרת הרישום למסחר ב-  Nasdaq גייסה מדיגוס סך של 7.5 מיליון דולר. מדיגוס היא חברה ציבורית ישראלית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב, והיא עוסקת במחקר ופיתוח של טיפול רפואי בדרכי העיכול.

November 23, 2016

פחות גמול יותר אחריות

נושא אחריות נושאי משרה בכלל, ודירקטורים בפרט, הינו אחד הנושאים המרכזיים בדיני החברות ודיני ניירות הערך בישראל. נושא זה נדון, נותח והורחב בהדרגה לאורך השנים, ואין ספק כי במצב המשפטי כיום, על הדירקטור רובצת אחריות רחבה וכבדה. כיום קיימת אנומליה, שנדמה שרק מתרחבת, בין היקף האחריות המוטל על הדירקטור מחד, לבין הגמול והיקף ההגנה המוענק לו מאידך. במאמר זה נעסוק בעיקר בדירקטורים המכהנים בחברות ציבוריות.

 

לאורך השנים קיימת מגמה ברורה של המחוקק ובתי המשפט להרחבת אחריות הדירקטורים בתאגיד. מקורה של  מגמה זו הוא בחקיקה, בריבוי גופי רגולציה ובפסיקה אקטיביסטית. דירקטור בישראל חב היום בחובות של אמון, זהירות וגילוי כלפי התאגיד אך זהו רק רף הכניסה לתפקיד שהיה בעבר נחשק. יחד עם חובות אלו, אנו עדים להרחבה משמעותית של חובות הדירקטור בנושאים כגון ניצול הזדמנות עסקית, אחריות לדיווחים של החברה, אחריותו של הדירקטוריון כקולקטיב, אחריות בחלוקה ועוד.

 

אל מול הרחבת אחריות זו, נוספו מאז כניסתו לתוקף של חוק החברות רובדי הגנה לדירקטורים המאפשרים לחברה לפטור, לשפות ולבטח את הדירקטורים המכהנים בה. יחד עם זאת, הגנות אלו מסויגות בתנאים שונים, מעניקות כיסוי חלקי בלבד וקשת המקרים בהם לא ניתן לבטח או לשפות כלל מתרחבת עם הזמן. יש לשים לב גם שהחוק אינו נוקט בלשון ציווי לחברות להעניק הגנות לדירקטורים המכהנים בה, אלא בלשון רשות ביחס להענקתם. האחריות קיימת, אך ההגנה ברשות.

 

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון לתקנות החברות במסגרתו הופחת בחצי סכומי הגמול המזערי והקבוע הניתנים לדירקטור חיצוני עבור השתתפותו בישיבות הדירקטוריון וועדותיו.

 

ההפחתה האמורה חלה לגבי תאגידים שהונם העצמי הינו עד 275 מיליון ש"ח, מתוך מטרה להקל על תאגידים אלו. בצוק העיתים, הפחתת הנטל הכספי החל על חברות ציבוריות הינו מבורך ואף הכרחי אך אליה וקוץ בה. ספק בעיננו האם המקום להקל על קופת החברה הוא דווקא בגמול הסטטוטורי המוענק לדירקטורים בחברה. נקודה זו מקבלת משנה תוקף אל מול המגמה שתיארנו קודם, של הרחבת אחריותם של הדירקטורים. יתרה מכך, נדמה כי הקיצוץ בשכר הדירקטורים באותם תאגידים, עלול להנחית מכת מוות על אותם תאגידים המשוועים לאנשי מקצוע מוכשרים שיתוו את דרכם העסקית. דווקא באותם "תאגידים קטנים", הנושאים המובאים לפתחם של הדירקטורים מאתגרים לאור השלב העסקי בו נמצאת בחברה, ולעיתים קרובות החלטה עסקית אחת שגויה עלולה להביא לסיום דרכה של החברה. נדמה שדווקא לדירקטורים המכהנים בחברות אלו יש לאפשר הענקת תגמול גבוה מחברות אחרות בעלות הון עצמי גבוה יותר או לכל הפחות להשוות גמולם לדירקטורים באותן חברות. המימון בעניין זה יכול להגיע בסבסוד הפער על-ידי רשות ניירות ערך או הבורסה, כשם שנעשה לאחרונה בפרויקט האנליזות. סבסוד כזה עשוי להשאיר כח אדם איכותי בחברה מחד, ולהוות פיתוי נוסף לחברות קטנות חדשות (או קיימות) לגייס בבורסה בתל אביב שמשוועת לחברות חדשות.

 

עוד נציין, שאמנם הפחתת הגמול מתייחסת להורדת גמולם של הדירקטורים החיצוניים בלבד, אך הגמול המשולם להם (הקבוע בתקנות), לרוב מהווה כבנצ'מרק לקביעת שכרם של יתר הדירקטורים בתאגיד ולא יהיה זה בלתי סביר לומר כי לתיקון האמור תהיה השלכה רוחבית גם על גובה התגמול המוענק גם לדירקטורים ה"רגילים" בתאגיד, ולא רק ביחס לדירקטורים החיצוניים.

 

פתרון נוסף אפשרי, אך מצריך שינוי "דיסקט" של הנוגעים בדבר. הכוונה להענקת תגמול הוני לדירקטורים כחלק בלתי נפרד ממדיניות התגמול של החברות.

 

לאורך השנים היה נושא הענקת התגמול ההוני טאבו רק לדירקטורים פעילים (לרוב יו"ר דירקטוריון). בעידן שבו מנסה המחוקק (בעידודו של הרגולטור) להפחית עלויות מחד, ולעודד חברות להעניק תגמול המבוסס על יעדים ארוכי טווח מאידך, נדמה שבשלה העת להענקת תגמול הוני לדירקטורים (לרבות דח"צים) ולא רק לנושאי משרה כגון מנכ"ל וכפופים לו. בצורה זו, ייהנו כולם מהאפסייד אם החברה תצלח ואם החברה כשלה, קופתה לא תינזק. בעידן בו שמרנות היתר משתקת כל חלקה טובה, הדבר עשוי לעודד דירקטורים לאשר עסקאות "גבוליות יותר" אך בעלות פוטנציאל ערך רב לחברה ולבעלי מניותיה תוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים הרלבנטיים לאותה עסקה והפעלת תיאבון עסקי בריא.

 

*התפרסם לראשונה במידעון איגוד הדירקטורים בישראל - אוקטובר 2016

לכל החדשות של רון שוחטוביץ >

תחומי עיסוק:
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: